Výuční list

Pro získání výučního listu je třeba doložit:

1. PRAXE + POTVRZENÍ O PRAXI
Kurzy jsou učeny pro ty, kteří mají praxi v rekvalifikovaném oboru. Účastník kurzu musí splňovat a doložit požadovanou dobu praxe podle typu vzdělání:

Typ vzdělání Praxe v rekvalifikovaném
nebo příbuzném oboru
základní vzdělání 5 let
libovolné SOU nebo SŠ 2 roky
SOU nebo SŠ příbuzný obor 1 rok
libovolná VŠ 1 rok

Vzory potvrzení o praxi ke stažení.

2. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

Potvrzením od lékaře účastník kurzu dokládá, že je způsobilý pro absolvování kurzu ve vybraném oboru (např. práce ve výškách).

Doporučený text na přihlášku nebo potvrzeni od lékaře:
Schopen studia v oboru XXX nebo schopen práce v oboru XXX nebo schopen studia i práce v oboru XXX.
Ale můžete použít i vzor potvrzení od lékaře.

3. PŘIHLÁŠKA
Poslat poštou příslušnou přihlášku. Lze ji stáhnout z webu (viz Přihlášení do kurzu – záleží na vzdělání) nebo lze tiskopis získat od Tomáše Mikuleho (mobil: 773 96 13 13, email: rekvalifikace@beanmail.cz)

4. DOKLADY O VZDĚLANÍ, popř. VYSVĚDČENÍ
Stanovené a ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (viz Přihlášení do kurzu – záleží na vzdělání), přiložit do dopisu společně s přihláškou.

5a. ZKOUŠKY Z JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ pro účastníky se základním vzděláním
V průběhu školního roku je stanoven termín, kdy účastník vykoná zkoušky z jednotlivých předmětů stanovených v ŠVP.
Zkoušky jsou komisionální, předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník. Při zkouškách je požadována znalost učiva v příslušném předmětu dle ŠVP učebního oboru za dobu tří let studia. O průběhu zkoušky je pořizován protokol.

5b. ZKRÁCENÉ STUDIUM pro účastníky s vyšším než základním vzděláním
Žák se zúčastňuje výuky podle rozvrhu, je klasifikován v pololetí a na konci školního roku. Požadavky pro klasifikaci jsou stanoveny jednotlivými vyučujícími. Studenti mohou využívat studijní portál Moodle (přístup bude sdělen na konzultacích).

6.  ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – VÝUČNÍ LIST
Aby účastník mohl přistoupit k závěrečné zkoušce, je nutno úspěšně vykonat zkoušky z jednotlivých předmětů nebo absolvovat zkrácené studium podle ŠVP.

Vykonání zkoušek z jednotlivých předmětů a závěrečných zkoušek se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Comments are closed.