Výuční list

Pro vydání výučního listu je potřeba:

1. PRAXE + POTVRZENÍ O PRAXI
Kurzy jsou učeny pro ty, kteří mají praxi v rekvalifikovaném oboru. Účastník kurzu musí splňovat a doložit požadovanou dobu praxe podle typu vzdělání:

Typ vzdělání Praxe v rekvalifikovaném
nebo příbuzném oboru
základní vzdělání 5 let
libovolné SOU nebo SŠ 2 roky
SOU nebo SŠ příbuzný obor 1 rok
libovolná VŠ 1 rok

Vzory potvrzení o praxi ke stažení.

2. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

Potvrzením od lékaře účastník kurzu dokládá, že je způsobilý pro absolvování kurzu ve vybraném oboru (např. práce ve výškách).

Doporučený text na potvrzeni od lékaře: Schopen studia v oboru XXX nebo schopen práce v oboru XXX nebo schopen studia i práce v oboru XXX. Ale můžete použít i vzor potvrzení od lékaře.

3. PŘIHLÁŠKA
Podat přihlášku k vykonání zkoušek z jednotlivých předmětů. Tiskopis lze získat od Tomáše Mikule (mobil: 773 96 13 13, email: rekvalifikace@beanmail.cz) nebo je možno stáhnout přihlášku z webu. Slouží současně jako přihláška do kurzu. Přílohou je dotazník.

4. DOKLADY O VZDĚLANÍ – VYSVĚDČENÍ

Čím víc tím líp.

5. ZKOUŠKY Z JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ
Na základě dohody s Tomášem Mikule (pověřen ředitelkou školy) je stanoven termín v průběhu školního roku, kdy vykoná účastník zkoušky z jednotlivých předmětů.
Zkouška je komisionální, předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník. Při zkoušce je požadována znalost učiva v příslušném předmětu dle ŠVP učebního oboru za dobu tří let studia. O průběhu zkoušky je pořizován protokol.

6. ZKOUŠKY ZÁVĚREČNÉ NA VÝUČNÍ LIST
Aby účastník mohl přistoupit k závěrečné zkoušce, je nutno úspěšně vykonat zkoušky podle ŠVP. Pro vykonání zkoušek z jednotlivých předmětů a závěrečných zkoušek platí zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Comments are closed